Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Maatschap De LetselSchadePsychologen Gaslaan 77, 3741 WK te Baarn / Kamer van Koophandel te Amersfoort, nr. 54370132

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Maatschap De LetselSchadePsychologen een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Deelnemer: iedere (rechts)persoon die deel neemt aan een workshop, training of cursus van een docent van Maatschap De LetselSchadePsychologen. Opdrachtnemer: Maatschap De LetselSchadePsychologen

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven

2.3 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen 2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een opdrachtbevestiging is ondertekend. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

3.3 Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer stelt indien en in zoverre mogelijk Opdrachtgever steeds op de hoogte van de gemaakte vorderingen in de uitvoering van de opdracht.

3.4 De aanmelding voor een workshop, training of cursus, zowel individueel als in-company, vindt plaats via email.

3.5 Door de aanmelding verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor de desbetreffende workshop, training of cursus.

3.6 De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Opdrachtnemer de aanmelding schriftelijk of via email heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs voor inschrijving.

3.7 Bij meer aanmeldingen dan het maximaal vastgestelde aantal voor een workshop, training of cursus, wordt een wachtlijst aangelegd; Deelnemers op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot de eerstvolgende workshop, training of cursus.

3.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de aanmelding van een Deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden

4.1 Opdrachtgever en/of Deelnemer hebben na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen de opdracht of aanmelding zonder kosten kan worden geannuleerd. Deze termijn gaat in op het moment dat de aanmelding door Opdrachtnemer ontvangen is.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht een training of workshop te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende aanmeldingen zijn. De Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en heeft voorrang bij de eerstvolgende training of workshop.

Artikel 5. Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(n)on(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan indien dit naar het oordeel van de Opdrachtnemer een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.3 Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

5.4 Indien medewerkers van Opdrachtnemer niet in staat zijn de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal Opdrachtnemer zich inspannen om een acceptabele oplossing te bewerkstelligen.

Artikel 6. Informatie

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer.

6.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.3 Opdrachtgever staat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden in.

6.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.5 Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan Opdrachtnemer verstrekt of heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 7. Tarief

7.1 Het tarief wordt door Opdrachtnemer vastgesteld. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

7.2 Het declarabel bedrag van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt per traject aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

7.3 Tarieven gelden voor normale werkdagen tussen 08.30 uur en 18.00 uur. 6.4 Reiskosten worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever tegen een in het maatschappelijk verkeer gangbaar tarief alsmede een vergoeding voor reistijd.

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling door Opdrachtgever dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in Euro’s middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank-of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtnemer ten minste één maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) door Opdrachtnemer te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van in lid 2 van dit artikel genoemde rente, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

8.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

8.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het factuurbedrag.

8.6 Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papier en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

9.2 Opdrachtnemer zal slechts dan informatie over de cliënt aan derden verstrekken als cliënt daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

9.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

10.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Reclames

11.1 Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtgever. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

11.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

11.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief.

Artikel 12. Leveringstermijn

12.1 Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking dient te stellen, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

12.2 Gelet op het feit dat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever en/of cliënt verstrekt en de medewerking die door Opdrachtgever en/of cliënt wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 13. Opzegging

13.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand, tenzij anders is overeengekomen.

13.2 Opzegging dient schriftelijk bij aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld.

13.3 Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.

14.2 Indien en voor zover er op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van 80% der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot 80% van het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

14.3 De Opdrachtgever verbindt zich Opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.

14.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

14.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

14.6 Voor zaken, gegevens en informatie die Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Opdrachtnemer, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake.

14.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 15. Gelding

15.1 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort, onder nummer 54370132.

 

Download als PDF (243 KB)